Vælg materialetype

Lovsamling 2015 : Skatteret

Skatteretten er udførligt sammensat i denne lovsamling, hvilken er udarbejdet med henblik på at understøtte faget skatteret på jurastudiets kandidatdel. Desuden kan bogen med fordel anvendes i al undervisning inden for skatteretten på højere læreanstalter. Indholdet er nøje ... udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Lovene er optrykt alfabetisk efter lovens kaldenavn i dagligt sprogbrug, hvilket giver læseren den logiske indføring i skatteretten. Lovene er ajourført pr. 1. juli 2015. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer. Ikrafttrædelsesbestemmelser er kun medtaget i begrænset omfang. Lovsamling 2015 - Skatteret er en del af serien Lovsamlinger 2015, som består af flere relevante og opdateret lovsamlinger, hvor alle henvender sig til studerende og praktikere. Lovsamlingen for det skatteretlige område udkommer i en opdateret version januar 2016.   Vis mere Vis mindre

Skatteretten er udførligt sammensat i denne lovsamling, hvilken er udarbejdet med henblik på at understøtte faget skatteret på jurastudiets kandidatdel. Desuden kan bogen med fordel anvendes i al undervisning inden for skatteretten på højere læreanstalter. Indholdet er nøje ... udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Lovene er optrykt alfabetisk efter lovens kaldenavn i dagligt sprogbrug, hvilket giver læseren den logiske indføring i skatteretten. Lovene er ajourført pr. 1. juli 2015. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer. Ikrafttrædelsesbestemmelser er kun medtaget i begrænset omfang. Lovsamling 2015 - Skatteret er en del af serien Lovsamlinger 2015, som består af flere relevante og opdateret lovsamlinger, hvor alle henvender sig til studerende og praktikere. Lovsamlingen for det skatteretlige område udkommer i en opdateret version januar 2016.   Vis mere Vis mindre
Find titler der ligner
Læs mere om
fubar
fubar
bog
Titel
Lovsamling 2015 : Skatteret
Udgiver
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Udgivelsesår
2015
Omfang
556 s.
ISBN
978-87-574-3418-7
Indhold
LOVE Afskrivningsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Boafgiftsloven Dødsboskatteloven Ejendomsavancebeskatningsloven Ejendomsværdiskatteloven Etablerings- og iværksætterkontoloven Fondsbeskatningsloven Fusionsskatteloven Inddrivelsesloven ... Investeringsforeningsbeskatningsloven Kildeskatteloven Konkursskatteloven Kursgevinstloven Ligningsloven Momsloven Opkrævningsloven Pensionsafkastbeskatningsloven Pensionsbeskatningsloven Personskatteloven Selskabsskatteloven Skatteforvaltningsloven Skattekontrolloven Statsskatteloven Søfolksbeskatningsloven Tonnageskatteloven Varelagerloven Virksomhedsomdannelsesloven Virksomhedsskatteloven Vurderingsloven BEKENDTGØRELSER Bkg nr. 1247 af 11. november 2014 om skatterådets satser for 2015 vedr. fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring Bkg nr. 1248 af 11. november 2014 om værdiansættelse af fri kost og logi for 2015 CIRKULÆRER OG STYRESIGNALER CIR nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansaættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning Styresignal, SKM2015.96.SKAT, af 05.02.2015 i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejlende anvisning om værdiansættelse af goodwill MEDDELELSER SKAT-Meddelelse, SKM2014.854.SKAT, af 15. december 2014 om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter m.v. gældende fra 2015 Meddelelse af 19. december 2014 fra Skatteministeriet om beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 – 2014-2015   Vis mere Vis mindre