Bøger / faglitteratur / lærebøger

Anvendt statistik - for de finansielle uddannelser


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


"ANVENDT STATISTIK FOR DE FINANSIELLE UDDANNELSER er en praksisorienteret lærebog med eksempler på brugen af statistik og statistiske begreber inden for den finansielle sektor. Formålet med bogen er at give læseren et godt kendskab til de metoder, hvormed et datamateriale kan bearbejdes, således, at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner. Bogen har derfor fokus rettet mod de modeller og værktøjer, hvormed forskellige statitiske tests kan udføres. Hovedvægten er lagt på anvendelse og fortolkningen af hypotestetests og andre teknikker. I denne 3. udgave er der en øget brug af forskellige bokse, som perspektiverer fremstillingen eller giver yderligere informationer.".

Indhold

Beskrivende statistik ; Indledende sandsynlighedsteori ; Konfidensintervaller I ; Konfidensintervaller II ; Hypotesetest ; Hypotesetest for populationsparametre ; Behandling af spørgeskemaer ; Goodness-of-fit-test ; Stikprøveudvælgelse ; Beskrivende statistik II ; Skalering og indekstal ; Bivariate data og korrelation ; Variansanalyse ; Simpel lineær regression ; Multipel lineær regression ; Videregående sandsynlighed ; Stokastiske variable ; Diskrete fordelinger ; Kontinuerte fordelinger og normalfordelingen