Frederiksberg Bibliotek

Refine your search

Search result

Folketingsvalgene 1869, 1872 og 1873 : resultater fra: Hjørring, Thisted Aalborg, Viborg og Randers Amter

 1. Book

Gregers Pêersens Svar paa det Spørsmaal: Hvi Studiosi ere saa ringe agtede i Kiøbenhavn

Gregers Peersen

 1. Book
 2. Digital

Danmarckis Rigis Krønicke. 2. Tomus. Historiske Bescriffvelse om huis sig haffuer under stormectigste Første oc Herre herr Christiern den Første ...

Arild Huitfeldt

 1. Book
 2. Digital

Høytrengende Aeris Forsuar imod den publiceerde u-sandferdig Kiøbenhaffns Beretning/anlangende Dinæ oc Walters Sag, som ved u-ordentlig Proces samme Stetz bleff udført Anno 1651 med hosfølgende Aarsager som hafuer nød oc tuungen mig underskrefuen (for en tid) at begifue mig aff mit kiere Fæderneland

Corfitz Ulfeldt

 1. Book
 2. Digital

Det Kongelig Kiøbenhaffns Universitetsz underdanigste Declaration til hans Kongl. Mayestät af Danmarck oc Norge etc. imod Corfitz, forige Greffve aff Ulfeld hans falske angiffvende

Københavns Universitet

 1. Book
 2. Digital

Kort Beretning det kongel. Karrousel og Ridderspil eller Hof-Ballet holdet udi Hans kongel. Majests. Ride-Huus i Kiøbenhavn Hellig Tre Konger-Aften den 5. Januarii Aar 1701

 1. Book
 2. Digital

Dend Danske Handels Informator som udi nærværende første Decem, til Ungdomens gafn og beste; hvilcke udi denne Kongelig Residentz-Stad Kiøbenhafn, og ellers udi Dannemarckes Rige og Lande, til dend borgerlige Handel ved Guds Naade og Velsignelse retsindig og fornuftig skal anføres og undervises Ti nyttige Lectioner fremstiller; som til denne Disciplin behøves

Cordt Danxst

 1. Book
 2. Digital

Wohlgegründete Antwort auf die Anfrage Eines gewissen fürstl. Raths die Pietistischen Conventicula in Copenhagen betreffend : und von demselbigen andern zu guter Nachricht zum Druck befördert (Tysk)

Erdmann Neumeister

 1. Book
 2. Digital

Beskrivelse over det Bierg-Taffel, som paa hendes Kongl. Majestæts vores Allernaadigste Dronnings, Dron. Sophia Magdalena, hendes højstglædeligste og frydefuldeste Fødsels-Fæst paa Friderichsberg Slott den 28. Novembr. 1733 var indrettet

M. Seehuus

 1. Book
 2. Digital

Æres Monumenter, opreist ved en Deel Illuminationer paa den Dag, da ... Princesse Sophia Hedewigs efterladte jordiske Levninger fra Charlottenborg Slott igiennem Kiøbenhavn den 28 Martii 1735 ... udførtes, ... for at indlemmes i den Høj-Kongl. Begravelse udi St. Lucii Dom-Kirke i Roëskilde

M. Seehuus

 1. Book
 2. Digital