Bøger / faglitteratur / lærebøger

Anvendt statistik - for de finansielle uddannelser


Beskrivelse


"ANVENDT STATISTIK FOR DE FINANSIELLE UDDANNELSER er en praksisorienteret lærebog med eksempler på brugen af statistik og statistiske begreber inden for den finansielle sektor. Formålet med bogen er at give læseren et godt kendskab til de metoder, hvormed et datamateriale kan bearbejdes, således, at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner. Bogen har derfor fokus rettet mod de modeller og værktøjer, hvormed forskellige statitiske tests kan udføres. Hovedvægten er lagt på anvendelse og fortolkningen af hypotestetests og andre teknikker. I denne 3. udgave er der en øget brug af forskellige bokse, som perspektiverer fremstillingen eller giver yderligere informationer.".