Bøger / faglitteratur / lærebøger

Dansk forfatningsret. Bind 2 : Regering, forvaltning og dom


Beskrivelse


INDHOLD:
48.3 Særdomstole - undersøgelseskommissioner.
48.4 Advokatundersøgelser m.v.
48.5 Folketingsudvalg.
49. Ministeransvar.
49.1 Ministres ansvar.
49.2 Ansvar for ministre.
49.3 Ministerens handlinger.
49.4 Ansvarets retlige grundlag.
49.5 Tiltalen.
49.6 Rigsretten.
Nationale beføjelser.
49.7 Strafbetingelser.
49.8 Erstatningsansvar.
International og suprenational organisation.
50. National ret og international ret.
50.1 Indledning.
50.2 International ret i dansk ret?
50.3 Fortolkning, formodning og instruktion - og international ret.
50.4 International ret i national ret.
50.5 Ekskurs: Anden national ret som retskilde.
51. Traktater.
35. Marked og myndighed.
51.1 Indledning.
51.2 På Danamrks vegne.
51.3 Kompetente personer.
51.4 Folketingets kontrol.
51.5 Materielretligt grundlag.
51.6 Opfyldelse / efterlevelse.
51.7 Offentliggørelse.
51.8 Ikrafttræden.
51.9 Privat udenrigspolitik.
52. Internationsale organisationer.
35.1 Autonomi eller autoritet.
52.1 Indledning.
52.2 Dansk tilslutning.
52.3 Organisationsbeslutninger.
52.4 Private organisationer.
53. Supranationale organisationer.
53.1 Indeldning.
53.2 Nogle principielle synspunkter.
53.3 Grænseproblemer.
53.4 Betingelser for tilslutning.
53.5 Procedure.
35.2 Privatisering.
53.6 Ændringer af en supranational organisation.
53.7 Udtræden.
54. Den europæiske Union.
54.1 Dansk medlemsskab.
54.2 EU-rettens virkemidler.
54.3 EU-retten i dansk ret.
54.4 Dansk indflydelse på EU.
54.5 EU-retlige principper i dansk forfatningsret.
54.6 Tiltrædelsen 1972.
54.7 Ændringer af traktagrundlaget.
35.3 Integration.
54.8 Folkeafstemninger.
54.9 Delt medlemsskab (Færøerne, Grønland).
54.10 Den Europæiske Patentmyndighed.
55. Forsvaret.
55.1 Indledning.
55.2 Det antionale forsvar.
55.3 NATO.
55.4 Danske styrker under FN.
Litteratur.
Domme og andre afgørelser.
36. Statslig forvaltning.
Grundlovsbestemmelser.
Sagsregister.
36.1 Forvaltning som statsfunktion.
36.2 Forvaltningsafgørelser.
36.3 Legalitetsprincippet. Indholdsregulering.
36.4 Procedure.
36.5 Driftsvirksomhed.
37. Regeringskompetence.
37.1 Regeringsbeføjelser som enhed.
37.2 Regeringsbeføjelser i grundloven.
38. Kommunal forvaltning.
38.1 Indledning.
38.2 Selvstyrets elementer.
38.3 Selvstyrets grænser.
39. Statslig finansret.
39.1 Indledning.
39.2 Grundlovens bevillingsregler.
39.3 Finansloven.
39.4 Tillægsbevillingsloven.
39.5 Midlertidig bevillingslov.
39.6 Finanslovens bevillingsparagraf.
39.7 Finansudvalget.
39.8 Den enkelte ministers handlefrihed.
39.9 Statsregnskabet.
39.10 Pligt til at afholde udgift.
39.11 Bevillingsperioden.
39.12 Finanslovens område.
39.13 Bruttoprincippet.
39.14 Materiel ret og finansiel ret.
39.15 Finansrettens retskilder.
40. Domstole og dømmende magt.
40.1 Indledning.
40.2 Domstolsbegrebet.
40.3 Forskellige domstole.
40.4 Dommere som tjenestemænd.
40.5 Praksis ved udnævnelse og avancement.
40.6 Begrebet dømmende magt.
40.7 Domstolenes dømmende mag.
40.8 Domsmagt og lovgivning.
40.9 Særlige domstolskompetencer.
40.10 Dommeres beskyttelse om afsked (personel uafhængighed).
40.11 Dommeres uafhængighed i dommerarbejdet (funktionel uafhængighed).
40.12 Domstolenes organisatoriske selvstændighed.
40.13 Andre konfliktløsningsorganer.
41. Organisationer i forfatningen.
41.1 Indledning.
41.2 Organisationernes indflydelse.
41.3 Organisationer som myndighed.
42. Lægfolk og sagkyndige.
42.1 Indledning.
42.2 Lægdommere i domstolene.
42.3 Læges deltagelse i forvaltningen.
42.4 Private beslutninger.
42.5 Sagkyndige.
Kontrol.
43. Kontrol.
43.1 Ret og kontrol.
43.2 Folketingets efterfølgense kontrol med forvaltningen.
43.3 Kontrol af individ eller institution.
43.4 Det individuelle ansvar.
43.5 Den institutionelle kontrol.
44. Administrativ kontrol.
44.1 Indledning.
44.2 Administrativ rekurs.
44.3 Ankenævn.
45. Bevillingskontrol.
45.1 Statsregnskabet.
45.2 Rigsrevisionene.
45.3 Statsrevisorerne.
45.4 Folketingets kontrol.
46. Folketingets embedsmænd.
46.1 Indledning.
46.2 På Folketingets vegne.
46.3 Kompetence.
46.4 Grundlovsdæstelsen.
47. Domstolskontrol.
47.1 Indledning.
47.2 Prøvelse af love.
47.3 Prøvelse af administrative forskrifter.
47.4 Prøvelse af forvaltningsafgørelser.
47.5 Regeringsbeslutninger.
47.6 Den processuelle ramme.
48. Særlige undersøgelsesorganer.
48.1 Indledning.
48.2 Parlamentariske kommissioner.

Anmeldelser (2)


Advokaten

Årg. 69, nr. 10 (1990)

af

af

Lene Engelbrecht

Årg. 69, nr. 10 (1990)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 124, nr. 45 (1990)

af

af

Bent Christensen

Årg. 124, nr. 45 (1990)