Bøger / faglitteratur / disputatser

Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse


Beskrivelse


Den europæiske arrestordre fra 2002 har medført en eksplosiv udvikling i brugen af udlevering mellem EU’s medlemsstater. Arrestordren indeholder dog ikke bestemmelser om, hvordan et erstatningsopgør skal behandles, hvis den udleverede ikke bliver dømt i den efterfølgende straffesag, og erstatningsopgøret skal derfor behandles efter national ret. Praksis viser, at disse sager afgøres meget forskelligt, og at disse sager volder særlige problemer i dansk ret. Denne bog indeholder en omfattende gennemgang af dansk rets bestemmelser om erstatning for frihedsberøvelse, såvel inden for som uden for strafferetsplejen, samt en gennemgang af national ret i Norge og Sverige, EMRK og EU-retten. Undervejs bliver tre principper for erstatning efter strafforfølgning identificeret, hvorefter egnetheden af forskellige modeller for behandling af et erstatningskrav efter en udlevering vurderes.