Bøger / faglitteratur / lærebøger

Etik og værdier i pædagogers arbejde


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om de pædagog-etiske værdier og principper for pædagogprofessionens ansvarsområder med gennemgang at etiske temaer som trivsel, udvikling, selvbestemmelse, omsorg, integritet mm. Forfatteren præsenterer en pædagog-etisk beslutningsmodel der kan hjælpe pædagogen med træffe beslutninger og forsvare dem med etiske grunde.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Værdier i pædagogers arbejde - Professionsetik (Hvad er etik og moral? ; Moral; Hvad bør jeg gøre? ; Etik: Hvad bør jeg stræbe efter? ; Hvad er professionsetik? ; Hvad er pædagogers værdier? ; Etisk værdigrundlag for socialpædagoger ; Etisk grundlag for pædagoger ; Pædagogens etiske univers) ; Værdier i pædagogers arbejde - Formål med professionsetik (Hjælpeprofessioner ; Professionel troværdighed ; Professionel identitet ; Professionel selvstændighed ; Professionel uafhængighed ; Professionel konsolidering ; Etisk praksis ; Etikkens uskrevne regler ; Praksisser ; Pædagogprofessionen som praksis) : Værdier i pædagogers arbejde - Respekt og omsorg (To holdninger ; To aspekter ; To perspektiver ; To former for respekt ; Tillid, ansvar og omsorg ; Hjælperroller, respekt og omsorg ; To principielle begrænsninger) ; Værdier i pædagogers arbejde - selvbestemmelse (Hvem skal bestemme? ; Paternalisme ; Antipaternalisme ; Informeret samtykke ; Det autonome valg ; Selvbestemmelse som mål for pædagogisk arbejde ; Magt over egen tilværelse ; Nødvendige betingelser for selvbestemmelse ; Voksen-ung-modellen ; Facetter af selvbestemmelse) ; Værdier i pædagogers arbejde - Det gode liv. Hvordan skal vi leve? (Begrebets kerne ; Subjektivisme ; Udfordringer for subjektivismen ; Objektivisme ; Det gode liv: eudaimonia ; Essens og funktion ; Subjektivitet og frihed) ; Værdier i pædagogers arbejde - Udvikling (Udviklingsperspektivet ; Individualitet og diversitet ; Selvstændig tænkning : Tre idealer for udvikling) ; Værdier i pædagogers arbejde - Værdighed, rettigheder og retfærdighed (Værdighed og menneskerettigheder ; Menneskelig værdighed ; Stærke og svage rettigheder ; Negative og positive rettigheder ; Moralske og lovfæstede rettigheder ; Generationer af menneskerettigheder ; Værdighed og lighed ; Værdighed og ligebehandling) ; Værdier i pædagogers arbejde - Professionel integritet, privatliv og fortrolighed (Personlig integritet ; Professionel integritet ; Privatlivets fred ; Princippet i professionsetik ; Professionsetiske spændingsfelter) ; Etik i pædagogers arbejde - Moralens dimensioner (De tre dimensioner af moralsk tænkning) ; Etik i pædagogers arbejde - Pligtetik (Det kategoriske ved moralen ; Det logiske ved moralen ; Det kategoriske imperativ (I): respekt for fornuften ; Den gode vilje ; Det kategoriske imperativ (II); respekt for personer ; pligter og pligt) ; Etik i pædagogers arbejde - Nytteetik (Det moralske synspunkt ; Konsekventialisme ; Nytteetikkens attraktioner ; Kritikken; Personers adskilthed) ; Etik i pædagogers arbejde - Dydsetik (Dyder som dispositioner ; Dyder og moralsk tænkning ; Problemer for dydsetikken ; Supplement eller alternativ?) ; Etik i pædagogers arbejde - Omsorgsetik (Tostemmigt ; Kohlbergs teori om moralsk udvikling ; Omsorgsrelationer ; Hvad med de fremmede? ; Medmenneskelighed og gode gerninger ; Moralens stemme) ; Etik i pædagogers arbejde - Status om teorier) ; Den professionelle pædagogs daglig praksis - Den integrerede pædagog-etiske beslutningsmodel (DIP) (Det pædagog-etiske hjul: indholdet ; Det pædagog-etiske hjul: proceduren) ; Den professionelle pædagogs daglig praksis - Den pædagog-etiske beslutningsmodel; Cases (Case 1. Skal Allan med på udflugt? ; Case 2. Skal Aksel til tandlæge eller i Zoologisk Have? ; Case 3. Slik til alle eller ingen ; Case 4. Kristian og medicinen ; Case 5. Mads og hans søster ; Case 6. Majken på 11 år ; Case 7. ole i skole ; Case 8. Henriks dilemma ; Case 9. Én familie, to pædagoger ; Case 10. Turen går til Mallorca ; Case 11. Formynderen ; Case 12. Den tavse mand ; Case 13. Jens siger måske)


Anmeldelser (3)


Filosofiske anmeldelser [online]

Årg. 3, nr. 3 (2015)

af

af

Carsten Fogh Nielsen

Årg. 3, nr. 3 (2015)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2015, nr. 4

af

af

Henrik Eriksen

2015, nr. 4