Bøger / faglitteratur til børn

Global opvarmning


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. dec. 2002

af

af

Knud Stadelund (skole)

d. 17. dec. 2002

Denne fagbog i en ny serie beskæftiger sig med et højaktuelt emne. Med udgangspunkt i flere usædvanlige vejrsituationer i 2002 stiller bogen spørgsmål til, om klimaet ændrer sig, eller der bare er tale om klimatiske svingninger. Derefter følger syv hovedafsnit, der omtaler bl.a. drivhuseffekten, vejrobservationer, opvarmningens konsekvens for klimaet, forsøg på at beherske vejrforandringer, leveforhold under ændrede klimabetingelser samt en understregning af nødvendigheden af, at alle lande lever op til Kyotoaftalen. Bagest i bogen er der en tidslinie, ordliste, supplerende informationer og webadresser plus et stikordsregister. Det er en saglig, informativ og tankevækkende bog, der kommer bredt rundt om emnet. Den har et tiltalende layout, hvor teksten, der indeholder faktabokse på grøn baggrund, kan selvlæses fra 5.-6. kl. Illustrationerne, der understøtter teksten udmærket, består overvejende af fotos i s/h og farver. Skolebibliotekerne har bøger om emnet, men denne kan udmærket supplere de allerede eksisterende. Den kan primært anvendes i biologi og samfundsfag i folkeskolens ældste klasser både til selvstændig informationssøgning og som fælles udgangspunkt for arbejde med emnet.


Bibliotekernes vurdering

d. 17. dec. 2002

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 17. dec. 2002

Bogen udgives i en ny serie Teknologi og fremtiden om aktuelle debatemner. Efter en indledende oversigt over klimaforandring og temperaturstigninger, kommer man bredt omk. årsager og bidragende faktorer: atmosfærens indhold af gasser mht. drivhuseffekten, de forskellige landes bidrag til disse faktorer med USA og EU stående for hele 60 %, Kyotoaftalen, som aldrig blev ratificeret af USA, afsmeltning af gletsjere, ændringer i havstrømme og deraf følgende forandringer i klima, flora og fauna. Bogen er tankevækkende og dyster, også fordi ændringerne p.t. ikke står til at afværge, selv på trods af tiltag i form af vedvarende energi, alternativ produktion og fx forureningsfri biler. Men selv om fremstillingen kommer fint omk. emnets facetter og giver et godt helhedsbillede, der også redegør for usikkerheden i de forskellige elementer mht. langtidsvirkningerne i de kommende årtier, så udpeges årsagerne ret entydigt som menneskeskabte, mens andre forklaringer såsom solpletter eller normale globale temperaturudsving ganske vist refereres, men i en ift. helheden yderst summarisk facon. Velegnet til opgaveskrivning/orientering fra 15 år til og med gymnasieniveau.Informationer og udgaver