Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog i ansættelsesret og personalejura


Beskrivelse


Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer en indgang til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten,det er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige,arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau. Bogen behandler bl.a.: – Ansættelsesrettens grundlag– Retskilderne– Reglernes internationale gyldighedsområde– Lønmodtagergrupperne– De overordnede ledefyr: Ledelsesret, integritetsværn, organisationsfrihedog ligestilling– Ansættelsesaftalens indgåelse og ansættelsesforholdets etablering– Ansættelsens varighed og ophør, begrænsninger i afskedigelsesretten, fremgangsmåden ved afskedigelse m.v.– Forhold ved opståede hindringer for arbejdsydelsen– Ændringer i ansættelsesforholdet– Sanktioner ved uregelret opfyldelse– Arbejdet og arbejdspligten– Instruktion, kontrol og reglementariske bestemmelser– Arbejdstiden– Konkurrenceregulering og arbejdsgivers markedsbeskyttelse– Vederlaget– Ferie, søgnehelligdage og andre fridage– Lovligt forfald– Personbeskyttelsen– Arbejdsprocesretten– Retskildesøgning og -håndtering.

Anmeldelser (2)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 117, hft. 4/5 (2004)

af

af

Jan Fougner

Årg. 117, hft. 4/5 (2004)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 139, nr. 18 (2005)

af

af

Jens Kristiansen

Årg. 139, nr. 18 (2005)