Bøger / faglitteratur / bibliografier

Moderne folkeret


Beskrivelse


Den foreliggende bog er en opdateret og omarbejdet tredjeudgave af den mest omfattende fremstilling i Skandinavien af almindelig folkeret. Et centralt element i bogen er en model for folkeretlig argumentation i konkrete sager. Med vægt på praksis behandles klassiske folkeretlige emner såsom jurisdiktion og immunitet, territorium og statssuccession, havret, internationale menneskerettigheder og beskyttelse af fremmede statsborgere, magtanvendelse og humanitær folkeret samt ansvar for folkeretsbrud. Traktater er i mange henseender folkerettens praktiske fremtrædelsesform, og traktatretten gives særlig bevågenhed med vægt på fortolkning og subjekter og med selvstændige analyser af fortolkningsteknik i EF-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dertil kommer gennemgang af forholdet mellem folkeret og national ret. Ud over internationalt materiale tages i fremstillingen særligt hensyn til retspraksis fra Danmark, Sverige og Norge. Bogen anvendes på Københavns Universitet.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 138, nr. 45 (2004)

af

af

Ole Espersen

Årg. 138, nr. 45 (2004)