Bøger / faglitteratur / lærebøger

Straffeproces : grundlæggende regler og principper


Beskrivelse


Bogen beskriver formål og indhold af de grundlæggende regler for straffesager ud fra de bærende principper: hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen – og hensynet til individets retssikkerhed, forstået som de regler, der skal sikre den mistænkte, sigtede eller tiltalte en rimelig behandling fra myndighedernes side. Fra denne synsvinkel gennemgås opbygningen af retssystemet: politi, anklagemyndighed og domstol – og disse myndigheders funktion, kompetence og indbyrdes afhængighed. Endvidere beskrives sigtedes og forsvarets rettigheder. Bogens kapitler: •De grundlæggende straffeprocessuelle principper •Efterforskning, sigtelse og forsvarerbeskikkelse •Straffeprocessuelle tvangsindgreb •Påtalen •Bevisbyrde og bevisbedømmelse •Domstolenes organisation •Hovedforhandling.