Bøger / faglitteratur / virksomheder

Virksomhedernes sociale engagement


Beskrivelse


SFI har siden 1998 årligt gennemført kortlægninger af danske virksomheders sociale engagement. Målingerne er bl.a. baseret på spørgeskemaundersøgelser, hvert andet år rettet mod virksomheder og hvert andet år mod lønmodtagere. I år bygger undersøgelsen på spørgeskemadata indsamlet blandt repræsentanter fra virksomheder i efteråret 2014 og foråret 2015. Desuden bruges registerdata til at få et overblik over virksomhedernes brug af forskellige former for støttet beskæftigelse. Fokus i denne årbog er på virksomheders adfærd og holdninger i forhold til fastholdelse og ansættelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet, fx langtidsledige, personer med nedsat arbejdsevne og langtidssygemeldte. I analysen skelnes mellem små offentlige, store offentlige, små private og store private virksomheder. Årbogen bidrager således samlet set med viden om og indsigt i forskellige virksomheders ansættelse og fastholdelse af udsatte grupper.