Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Brasilien


Beskrivelse


Om landets forskellige egne, landskaber, landbrug, industri og energi, folk og sprog, hverdagen, byer, fritid og kultur, karneval, historie samt landet i dag og i fremtiden. Afsnit med fakta om landet, vigtige årstal samt berømte brasilianere.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. apr. 1997

af

af

Bo Knudsen

d. 3. apr. 1997

Bogen henvender sig til børn fra 9/10 år, og fokuserer på brasilianernes dagligdag. Hvert kapitel har et opslag med generelle oplysninger om landet, et opslag om millionbyen Sao Paolo og et opslag om landsbyen Horto med ca. 1200 indb. Det fungerer meget fint. Med vægten lagt på emner som hjem, arbejde, skole og fritid, bliver dette ikke "bogen" om Brasilien. F.eks. nævnes Amazonlandet kun meget kort, og desværre med en forkert oplysning om antallet af nulevende indianere. Men bogen får på en god og overskuelig måde fortalt om dagligdagen og om de store forskelle fra land til by. Teksten er sat med store typer. Selvom de længste ord er delt, er der stadig en del svære ord. Tal og statistik er indskrænket til et minimum, hvilket er med til at gøre bogen overskuelig for målgruppen. De mange klare fotos, der er varieret sat op, supplerer teksten ved især at vise dagligdags situationer. Forsiden prydes af to piger iklædt tøj i det brasilianske flags farver, men selve flaget er ikke vist i bogen. Flere fakta får man i de lidt sværere bøger af samme forf.: Brasilien fra 1996 i serien Kloden rundt og Brasilien fra 1995 i serien Lande & folk eller i Anne Lewingtons Brasilien fra 1995.


Bibliotekernes vurdering

d. 3. apr. 1997

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 3. apr. 1997

Dette er en kalejdoskopisk fagbog for mellemtrinnet, som erstatter forfatterens titel fra 1988 i serien Jorden rundt. Indholdsmæssigt ligger denne bog på linje med ovennævnte, men formatet er lidt større og layoutet er mere tiltalende. Bogen giver en beskrivelse og sammenligning af levevilkårene i to vidt forskellige områder af Brasilien, nemlig São Paulo og et område i det fattige Nordbrasilien. Derudover fortælles der kort om landet og klimaet. Der er flotte og illustrative farvefotos og farvelagte kortudsnit, som supplerer teksten fint, og teksten er sat med stor og læsevenlig typografi. Der er dog forholdsvis mange lange ord i de korte sætninger, som gør, at teksten ikke bliver helt så let at læse, som det er tilstræbt. Forfatteren har tidligere udgivet Brasilien i serien Kloden rundt fra 1996, Brasilien i serien Lande & folk fra 1995. Desuden er der Lewingtons Brasilien i serien Udviklingslande fra 1995 og Saietz' bog i Amerika biblioteket fra 1991, som alle er beregnet for lidt ældre elever. Bogen vil kunne i emnesæt til tværfaglig undervisning på mellemtrinnet fra 5. klasse om fremmede kulturer / levevilkår i andre lande.


Bibliotekernes vurdering

d. 3. mar. 2004

af

af

Marianne Andreasen (skole)

d. 3. mar. 2004

I forlagsserien Landedata er denne titel som de andre et godt gennemarbejdet materiale, der trods bogens begrænsede omfang giver et rigtigt godt indtryk af Brasilien. Det er et oplagt geografimateriale fra 5. klasse og op. Selvom brødteksten er forholdsvis kort, giver bogen ganske mange opdaterede oplysninger om det kolossale land, fint suppleret med faktabokse med interessante data, farvelagte grafer, statistikker, tabeller og diagrammer, der tydeliggør de nyeste tal klart og præcist. De 12 opslag fortæller om Brasilien geografisk, om bl.a. topografi, klimabælter, nedbør, befolkningens sammensætning og om landbrug, fiskeri og industri. Så bliver det multikulturelle Brasilien beskrevet som et samfund med bl.a. mange naturmæssige ressourcer. Befolkningens dagligliv med uddannelse, fritid, sport, politiske forhold og ikke mindst mediernes indflydelse bliver også omtalt. Alt gennemillustreret med gode, skarpe relevante farvefotos. Hvert opslag har henvisninger til web-adresser, hvor der kan søges flere oplysninger, samt angivelse af sprog på den pågældende webside. Bogen slutter med faktaside, ordliste og stikord.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

C. E. Hald (skole)

d. 18. dec. 2018

Jorden rundt 1, 2 og 3 kom i uge 88/45. Brasilien bygger på helt samme principper og lay-out: 40 s. til geografi og klima / økonomi og historie samt dagligliv. Det er blevet en opslagsmæssigtumiddelbart tiltalende lille bog med mange farver fra fotos og tegninger og med en læsebearbejdet tekst. Hovedteksten står på venstresiderne og har mange hovedsætninger, deling af sammensatte ord,åben typografi og rimelig korte linjer. De fleste holdes på 150-200 ord, men er ikke letlæsningsstof p.gr. af indholdet. Resten af teksten har mindre typografi og er knyttet til forskelligeillustrationer. Ofte virker de som en leksikontekst, men ikke af de ultrakorte. Illustrationerne er på hver side både farvefotos og -tegninger. De er udmærkede som blikfang; men hvis man ikke læserden tilhørende tekst, får man ikke fuldt udbytte af dem. Bogens opbygning er fast. Hver dobbeltside får ét emne med tilhørende billeder og tekst. Det er praktisk; men til undervisningsbrug er detutilstrækkeligt. Bogen erderfor bedre til friere, supplerende læsning i ori / geo fra (4.)-5. kl. To spalter register slutter af. Det har ikke alt med, men dækker nogenlunde. Indholdsfortegnelsenbruger ofte visse avisers »overskriftstaktik«, er mere populærbetonet end egentlig informativ.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Torben Wilhelmsen

d. 18. dec. 2018

4. bd. i serien Jorden Rundt handler om Brasilien. Serien skal give »en indføring i lande og geografiske regioner over hele Jorden« som »et første, men grundigt og up-to-date indtryk«.Nærværende bd. beskriver kort handel, industri, landbrug, økonomi, politik, råvarer og lidt historie. Hvert opslag udgør et afsnit, hvor venstresiderne mest er tekst, mens højresiderne består afforskellige illustrationer i form af farve-fotos, tegninger, kort, diagrammer, m.v. Som en kortfattet indføring i emnet fungerer bogen udmærket, selvom man må sige, at der skøjtes vel let hen overde forskellige emner. F.eks. får man ikke meget indtryk af den fattigdom, der også findes i det vældige land. Udstyrsmæssigt er bogen flot, omend med dette udefinerlige samtryks-præg, der ogsåkarakteriserede de tidligere bd. i serien. Bagest stikordsregister og billedfortegnelse, forrest indholdsfortegnelse. Der findes ikke andet i børnebibliotekerne om Brasilien på dette lette oglet-læste niveau. Selvlæsning fraca. 10/11 år. Ingen interesse for voksenafdelinger.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. dec. 1995

af

af

Lars Damm Jensen (skole)

d. 21. dec. 1995

Dette bind i serien Lande & folk omhandler Latinamerikas største land, Brasilien. Bogen ligner indholds- og layoutmæssigt seriens mange øvrige titler. Også her er en kort indledning, der præsenterer landet. Den efterfølges af naturgeografiske afsnit om landskab, vejr, klima og ressourcer. Så følger kapitler om befolkning og dagligliv samt de erhvervsgeografiske kapitler om landbrug, industri, handel og transport. Til sidst fokuseres kort på miljøet og fremtiden. Der er identiske oversigtskort på omslagets indersider, og bogen indeholder også stikord, ordliste og et par nyttige adresser. Delemnerne behandles på opslag præget af illustrationsmaterialet: Fotos, tegninger, kort, faktablokke og grafer med statistiske oplysninger, hvor de nyeste er fra 1990/91. Bogen kan supplere nyere titler af stort set samme tilsnit og sværhedsgrad som fx: Lewington: Brasilien fra 1995 og Morrison: Brasilien fra 1988. I skolebiblioteket kan bogen anvendes i undervisningssammenhænge i geografi og samfundsfag fra 6. klasse og opefter.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. dec. 1995

af

af

Birgit Hald

d. 21. dec. 1995

Serien Lande og folk er nu nået til Brasilien, og som sædvanlig er der på omslagets inderside et kort over landet, og dette placeres på verdenskortet. Efter en kort introduktion følger kapitler om landskab, klima, naturressourcer, de forskellige befolkningsgrupper, dagligliv, forfatning og erhverv. De problemer, Brasiliens enorme størrelse giver for transport og kommunikation i øvrigt berøres, ligesom miljøproblemer og ødelæggelsen af regnskoven omtales, inden der afslutningsvis ses lidt frem i tiden. Bagest i bogen er der en meget kort og tilfældig litteraturliste, en ordliste og et stikordsregister. Opslagene er forholdsvis overskuelige og domineres af flotte farvefotos af hovedsageligt natur og dagligliv. Herudover er der en del grafiske sammenligninger med andre lande fra slutningen af 80'erne og 1990 og små faktablokke trykt på sort baggrund. Den kortfattede tekst er sat i spalter og skrevet i et enkelt, men nogle steder lidt upræcist sprog, der kan læses fra 12 år. Bogen ligger på linie med A. Lewingtons Brasilien (1995), mens Brasilien af D. Saietz (1994) er mere dybtgående men ikke så flot, og M. Morrisons Brasilien (1988) er lidt lettere. Herudover har børnebiblioteket flere nyere bøger om Amazonasområdet.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. apr. 1996

af

af

Torben Wilhelmsen

d. 16. apr. 1996

I serien Kloden rundt, hvor der tidligere er udkommet bøger om Kina og Rusland, udsendes denne bog om Brasilien. Efter en kort indledning fortælles om forskellige egne af landet og om erhverv. Derefter følger afsnit om folk og sprog, hverdag, byer, fritid og kultur og det store karneval. Til slut et par afsnit om landets historie og samtidshistorie. Bagest facts om landet, en årstalsliste og en liste over berømte brasilianere. Desuden stikordsregister. Bogens tekst er sat i to spalter med tydelige typer og er rimelig let at læse med stavelsesdeling af sammensatte ord. I følge sagens natur er mængden af facts og oplysninger om landet relativ begrænset når bogens brødtekst fylder 25 sider. Der er illustreret med farvefotos og kort. Om Brasilien findes af nyere titler for børn Anna Lewingtons bog fra 1995 på 48 sider og Dorrit Saietz' bog fra 1994 på 80 sider, som begge er mere factsmættede, men også noget sværere, end nærværende bog. Desuden har samme forlag udsendt en bog om Brasilien i serien Jorden rundt<K> i 1988. Selvstændig læsning fra 10/11 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. apr. 1996

af

af

Knud Stadelund (skole)

d. 16. apr. 1996

Denne bog i den ny serie Kloden Rundt omhandler verdens femte største land, Brasilien. Den indeholder 14 afsnit, der hver er tildelt en dobbeltside. Emnerne er bl.a. Brasiliens geografi, landskaber, landbrug, historie og udvikling, hverdag, karneval, folk og sprog, industri, vigtigste byer samt fritid og kultur. Der afsluttes med facts om Brasilien samt et stikordsregister. Det er en meget saglig og informativ bog, der i sin forholdsvis korte form fremtræder som en introduktion til landet. Bogen har et tiltalende layout, hvor den to-spaltede tekst kan selvlæses fra 6.-7. kl. Det varierede illustrationsmateriale, der understøtter teksten udmærket, består af farvefotos og historiske fotos. Skolebibliotekerne har en række titler om Brasilien af nyere dato, også af mere omfattende karakter, men denne titel kan godt supplere de allerede eksisterende som en appetitvækker til videre fordybelse i andre kilder. Den kan anvendes til selvstændig, faglig læsning fra 6. kl. og som led i geografiundervisningen på 6.-8. klassetrin.


Geografisk orientering

årg 19, nr4 (1989)

af

af

Troels Gollander-Jensen

årg 19, nr4 (1989)