Bøger / faglitteratur / lærebøger

Immunologi og transfusionsmedicin


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Resume: Dette er 4. udgave af Immunologi og transfusionsmedicin, som i mange år har været lærebog på sygeplejeuddannelsen. Bogen har gennemgået en generel revision, og den er nu målrettet alle professionsuddannelserne. Bogen er inddelt i tre dele. I bogens første del fokuseres der på immunologien i teori og praksis. Her beskrives både de normale immunologiske reaktioner, og når immunsystemet svigter. Immunologiske undersøgelser, teknikker samt behandlingsprincipper indgår også i denne del sammen med et kapitel om transplantation. Den anden del lægger vægt på transfusionsmedicin. Her beskrives først blodtyper og blodtypeserologiske undersøgelser, og efterfølgende er der kapitler om blodets vej fra donor til patient, om transfusionskomplikationer og deres behandling samt et kapitel om blodovervågning og smitteopsporing i forbindelse med transfusionsoverførte sygdomme. Som noget nyt beskrives de enkelte blodprodukter og deres anvendelser detaljeret i to kapitler. Denne del indeholder også et kapitel om særlige transfusionsmedicinske forhold ved graviditet, fødsel og hos det nyfødte barn. I tredje del beskrives anlæggelse, pleje og behandling af forskellige former for intravenøse katetre. Bogen er primært skrevet til studerende på professionsuddannelserne, men den kan også med fordel anvendes af færdiguddannede fagpersoner, lægestuderende og læger. Bogen er den eneste lærebog, der har en omfattende beskrivelse af blodkomponenter og blodkomponentterapi, som det anvendes i Danmark. Bogen kan læses som en lærebog fra start til slut eller anvendes som opslagsværk, hvor læseren kan dykke ned i specifikke emner.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 - Blodets sammensætning og funktion (Erytrocytter, hæmoglobin og ilttransport ; Leukocytter ; Trombocytter ; Hæmostase) ; Del 1 - Immunologi ; Katitel 2 - Basal immunologi (Hvad er immunologi, immunforsvar og immunsystem? ; Sygdom, sundhed og immunitet ; Immunsystemets opbygning ; Det innate immunsystem ; Det adaptive immunsystem ; Immunsystemets organer ; Immunsystemets celler ; Immunsystemets molekyler ; Antigener ; Vævstyper ; Genkendelse i den innate immunsystem ; Genkendelse i det adaptive immunsystem ; Reaktionsmåder ; Det primære immunrespons ved infektion ; Det sekundære immunrespons - ved gentagen infektion ; Graviditet ; Børns immunforsvar ; Ældres immunforsvar ; Helbredelse eller død?) ; Kapitel 3 - Når immunsystemet svigter (Immundefekt ; Hypersensibilitet og allergi ; Autoimmunitet ; Immunologisk undersøgelse ; Hvad kan man undersøge?) ; Kapitel 4 - Immunologiske behandling (Kemiske stoffer ; Antistoffer ; Vaccination) ; Kapitel 5 - Transplantation (Hvad kan transplanteres - og fra hvem? ; Vævstyper og transplantation ; Transplantation med hæmotopoietiske stamceller ; Internationalt samarbejde om stamcelletransplantation ; Organtransplantation ; Nordisk og europæisk samarbejde om organtransplantation ; Undersøgelser ved transplantation) Del 2 - Transfusionsmedicin ; Kapitel 6 - Blodtyper, antistoffer og tilhørende undersøgelser (Hvad er blodtyper ; Trombocyttyper ; Granulocyttyper ; Blodtypeserologiske undersøgelser ; Blodtypeserologiske teknikker) ; Kapitel 7 - Donortapning (Blodbankvirksomhed ; Blodforsyningsloven ; Bloddonorer og organiseringen af bloddonorerne i Danmark ; Udvælgelse af bloddonorer ; Generelle forhold i forbindelse med donortapning ; Konventionel donortapning ; Specielle tappeprocedurer) ; Kapitel 8 - Fraktionering - fremstilling af blodkomponenter (Fraktioneringen ; Efterbehandling af blodkomponenter ; Blodsikkerhed, virustest og blodtypekontrol ; Opbevaring af blodprodukter) ; Kapitel 9 - Blodkomponenter og plastmaterialer (Erytrocytsuspension ; Trombocytprodukter ; Plasma ; Bestrålede blodprodukter ; Vaskede blodprodukter ; IgA-negative blodkomponenter ; Plasmaderivater) ; Kapitel 10 - Blodkomponenter og indikationer for transfusion (Transfusionsbehandling af patienter med anæmi ; Transfusionsbehandling af blødende patienter ; Farmakologisk blødningsbehandling) ; Kapitel 11 - Forberedelse af patienten til transfusion (Blodprøver til transfusionsmedicinske laboratorieundersøgelser ; Identitetskontrol ved blodprøvetagning ; Bevidstløse og uidentificerede patienter, som ikke kan medvirke til identitetskontrol ; Hastesituationer ; Generelle principper og lovgrundlag for transfusion) ; Kapitel 12 - Transfusion (Rekvirering af blodkomponenter ; Afhentning af blodkomponenter ; Udlevering af blodkomponenter ; Telemedicinsk udlevering af blodkomponenter ; Transport og opbevaring af blodkomponenter ; Kontrol af informeret samtykke før opsætning af transfusion ; Kontrolforanstaltninger umiddelbart forud for transfusion ; Identitetssikring ved opsætning af transfusionsblod ; Opsætningen af transfusion ; Observation af patienten umiddelbart efter opsætningen af blodtransfusion ; Afslutning af transfusion ; Ansvar ; Patientsikkerhed ; Udviklingsperspektiver) ; Kapitel 13 - Transfusionskomplikationer (Debuttidspunkt og sværhedsgrad ; Observation, handling og udredning ; Immunologisk betingede transfusionskomplikationer ; Nonimmunologisk betingede transfusionskomplikationer) ; Kapitel 14 - Mikrobiologi ved transfusion og transplantation (Virusscreening af blodprodukter ; Mikroorganismer af betydning for transfusion og transplantation ; Smitteopsporing og look back-undersøgelse) ; Kapitel 15 - Graviditet, fødsel og det nyfødte barn (Generelt om transfusionsbehandling af nyfødte ; Immunisering af mor mod fosterets antigener ; Immunisering rettet mod erytrocytter ; Hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt forårsaget af RhD immunisering ; PhD immunprofylakse ; HDFN forårsaget af andre erytrocytantistoffer ; Diagnose og behandling af HDFN ; Granulocyt- og trombocytimmunisering ; Screening af gravide for hepatitis B, HIV og syfilis) ; Del 3 - Intravenøse adgange ; Kapitel 16 - Anlæggelse, pleje og behandling af perifere venøse katetre (PVK) (Definition ; Hygiejniske forholdsregler ; Valg af indstikssted ; Valg af kateter ; Anlæggelse af perifert vanøst kateter ; Sygepleje i forbindelse med håndtering af perifert venøste kateter ; Seponering af perifert venøst kateter) ; Kapitel 17 - Anlæggelse, pleje og behandling af centrale venøse katetre (CVK) (Definition ; Utunneleret CVK ; Anlæggelsesproceduren ; Pleje og behandling af CVK ; Håndhygiejne ; Brug af nålefri membran ; Daglige observationer af kateter og indstikssted ; Skift af forbinding ; Skift af infusionssæt og tilkoblinger ; Blodprøvetagning ; Seponering af centralt venekateter ; Eksempler på mikrobiologiske prøver ved kateterrelateret infektion ; Tunnelleret permant CVK ; Anlæggelsesproceduren ; Pleje og behandling ; Coated katetre ; Picc-line (Mid-line))


Anmeldelser (1)