Bøger / faglitteratur / disputatser

Kausalitet i personskadeerstatningsretten


Beskrivelse


Formålet med bogen er at klargøre, hvordan kausalitetskravet udlægges i personskadeerstatningsretten. Til trods for den grundlæggende betydning, kausalitetskravet har for den erstatningsretlige ansvarslære, er det i flere henseender uklart, hvad der ligger heri. For det første er det uklart, hvilken kausalitetstest der er den rigtige, herunder særligt, om det er conditio sine qua non-testen eller den såkaldte NESS-test. Da disse tests i ethvert tilfælde tjener som udgangspunkt for kausalitetsvurderingen, er dette selvsagt problematisk. For det andet er det uklart, hvilken betydning det har, når skadelidtes forudgående sårbarhed samvirker med den af skadevolder udviste ansvarspådragende adfærd. Dette problem om samvirkende årsager har endog meget stor betydning i praksis og er samtidig teoretisk interessant, da det nødvendiggør en (ofte vanskelig) afvejning af skadevolders og skadelidtes respektive kausale bidrag til skaden. For det tredje er det ikke klart, hvordan andre faktorer såsom graden af culpa og almene erstatningsretlige hensyn nærmere bestemt påvirker udlægningen af kausalitetskravet. For det fjerde er det ikke klart, hvilken betydning selve beskrivelsen af skadesforløbet har for kausalitetsbedømmelsen. Dette spørgsmål har stor betydning, da det er beskrivelsen af skadesforløbet, der udgør selve grundlaget for kausalitetsbedømmelsen. For det femte er der en række problemer vedrørende kausalitet og bevis, der er uafklarede. Det gælder bl.a. det grundlæggende spørgsmål om fastlæggelse af bevistemaet for kausalitetsvurderingen, ligesom det er uklart, hvilke beviskrav der gælder, og hvilke beviskriterier der er relevante. De nævnte uklarheder gør, at det på mange områder af personskadeerstatningsretten er vanskeligt at se, hvordan kausalitetskravet udlægges, og det er selvsagt problematisk for de mange personer, der hvert år kommer til skade. Endvidere gør uklarhederne det vanskeligt for domstolene (og de offentlige myndigheder, der ofte er involveret i personskadesagerne) at afgøre sagerne, hvilket naturligvis også er problematisk ud fra grundlæggende principper om lex certa og retssikkerhed.

Anmeldelser (2)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 131, h. 1 (2018)

af

af

Bjarte Askeland

Årg. 131, h. 1 (2018)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 16 (2018)

af

af

Vibe Garf Ulfbeck

Nr. 16 (2018)