Bøger / faglitteratur / love

Kommenteret straffelov. Almindelig del : lovbekendtgørelse nr. 1028 af 22. august 2013 af Straffeloven af 15. april 1930, kap. 1-11 (§§ 1-97c)


Beskrivelse


Kommentaren i denne 9. omarbejdede udgave af Kommenteret straffelov - Almindelig del belyser de retsanvendelsesproblemer, som de enkelte bestemmelser rejser. For så vidt angår retsanvendelsesspørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgå en for bestemt stillingtagen for dermed at holde spørgsmålene åbne. Trykt domspraksis er omtalt og refereret i bogen i det omfang, hvor praksis tjener til belysning af retsanvendelsesspørgsmål. Praksis, der kun belyser spørgsmål om valg og fastsættelse af sanktion i det enkelte tilfælde, er derimod kun medtaget til illustration. Kommentarerne er ajourført frem til begyndelsen af 2009, og således at straffelovsændringerne i foråret 2009 også er kommenteret. Bogen er skrevet til brug af praktiserende jurister, og som en del af grundlaget for undervisningen i strafferet ved de højere læreanstalter.