Bøger / faglitteratur / love

Politiloven med kommentarer


Beskrivelse


Politiloven regulerer ikke alene politiets indgreb uden for straffeprocessen, men indeholder tillige udtømmende bestemmelser om politiets magtanvendelse såvel inden for som uden for straffeprocessen. Den regulerer således en stor del af politiets arbejdsfelt og vil givetvis med sin synliggørelse af politiets opgaver og beføjelser medvirke til at styrke legaliteten i politiets virksomhed. Denne kommentar er et hjælpemiddel for såvel politi og anklagemyndighed som advokater og domstole. Kommentaren er baseret på lovens bemærkninger og betænkning nr. 1410/2002, men er tillige illustreret med doms- og administrativ praksis fra tiden før lovens ikrafttræden. Dette er muligt, idet politiloven efter bemærkningerne, i det store hele er en kodificering af gældende ret. Politiloven er siden sidste udgave ændret på et par områder. Blandt andet med en ny bestemmelse i § 20 a regulerer nu anvendelsen af peberspray som magtmiddel, en regulering, der tidligere alene havde sin hjemmel i den administrativt udstedte magtbekendtgørelse.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 144], nr. 17 (2010)

af

af

Jørn Vestergaard

[Årg. 144], nr. 17 (2010)


Retfærd

Årg. 37, nr. 146 (2014) = nr. 3 (2014)

af

af

Caroline Sophia Tarrow

Årg. 37, nr. 146 (2014) = nr. 3 (2014)