Bøger / faglitteratur

Strafansvar


Beskrivelse


INDHOLD:
Indledning.
1.Strafferettens funktion mm.
2. Strafferettens kilder.
Sanktionssystemet.
3. Foranstaltninger overfor børn og unge.
Ungdomskontrakter.
Konfliktråd.
Ungdomssanktioner.
4. Tiltalefrafald.
5. Betinget dom.
De tre hovedformer.
Hovedvilkår, prøvetid, ny kriminalitet, gentagelsesvirkning.
Tillægsvilkår. tilsyn og særvilkår.
Overtrædelse af særvilkår.
Anvendelsesområdet for betinget dom.
6. Samfundstjeneste.
7. Bøde.
8. Fængsel - pålydende, varighed og principper for fuldbyrdelse.
Straffuldbyrdelse - grundlæggende principper.
9. Afsoningssted - anbringelse og overførsel.
10. Indsattes arbejde, uddannelse og fritid.
11. Indsattes ret til medindflydelse.
12. Tilladte effekter, handel mv. i fængslerne.
13. Forsorg og sundhed i fængslerne.
14. Indsattes kontakt med omverdenen.
Udgang.
Besøg i fængslet.
Brevveksling.
Telefonsamtaler.
Aviser, bøger mv.
Kontakt til offentligheden.
15. Sikkerhed og disciplin i fængslerne.
Undersøgelse af den indsattes person og eget opholdsrum.
Fotografering og optagelse af fingeraftryk.
Magtanvendelse.
Udelukkelse fra, fællesskab (enrumsanbringelse).
Sikringsmidler (håndjern og sikringscelle).
Disciplinærstraf (advarsel, bøde og strafcelle).
Konfiskation.
16. Alternativ fuldbyrdelse.
Strafafbrydelse.
17. Prøveløsladelse og genindsættelse.
18. Administrativ sagsbehandling og klageadgang.
19. Domstolene, Folketingets Ombudsmand.
20. Strafudmåling.
Egentlige retsvildfarelser.
Fradrag for varetægtsfængsling.
21. Psykisk afvigende lovovertrædere.
22. Benådning.
De almindelige ansvarsbetingelser.
23. Strafansvars indtræden og ophør.
24. Forsøg.
25. Medvirken.
26. Forsæt og uagtsomhed.
27. Nødværge og nødret.
De enkelte lovovertrædelser.
28. Tyveri og brugstyveri.
29. Andre formueforbrydelser.
Underslæb.
Varetægstbegrebet.
Bedrageri.
Misbrug af checks og betalingskort.
Røveri.
Hæleri.
Formueforbrydelser i øvrigt.
30. Vold, drab og andre forbrydelser mod liv og legeme.
Vold og andre strafbare legemsangreb.
Svangerskabsafbrydelse.
Drab.
Udsættelse af andre for livsfare.
Tilsidesættelse af hjælpepligter.
Trusler.
31. Kørsel i spirituspåvirket tilstand mv.
32. Narkotika.
33. Seksuelle overgreb.
34. Forbrydelser i familieforhold.
Incest.
Mishandling, vanrøgt mv.
Børnebortførelse mv.
35. Fredskrænkelser.
36. Ærekrænkelser og diskriminerende ytringer.
37. Forbrydelser mod offentlig myndighed mv.
Falsk forklaring.
Urigtige erklæringer.
Falsk anklage og falsk anmeldelse.
Lovregister.
Administrative forskrifter.
Domsregister.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. apr. 2019

af

af

Gyde Neergaard

d. 5. apr. 2019

Bogen er 2. udg. af Strafansvar (1982) og 9. udgave af Forbrydelse og straf (1. udg. 1969). Som forf. af de tidl. udg. står foruden lektor i strafferet V.G., Ole Ingstrup og Sv. Gram Jensen. Når V.G. nu figurerer som eneforfatter, skyldes det for det første, at han har været ansvarlig for ajourføringen, og for det andet »de urimelige bestemmelser, der findes om biblioteksafgifter til forfattere, som arbejder sammen«. Strafansvar er som forgængeren delt i 3 afsnit: Sanktionssystemet. De almindelige ansvarsbetingelser. Forbrydelserne. Beskrivelsen af, hvordan straffen fuldbyrdes i fængslerne - et emne, der som bekendt i høj grad har offentlighedens interesse - er den mest detaljerede, der findes. Et andet plus ved bogen er nu som før de mange eks. på retspraksis. Ill. med fotos. Litth. Stikordsregister. Bogen er som anført en gammel kending, der forlængst har stået sin prøve i bibliotekerne, og det må være oplagt, at den nye gennemgribende rev. udg. overalt afløser forgængeren.


Berlingske tidende

d. 20. sep. 1982

af

af

Asger Thylstrup

d. 20. sep. 1982