Bøger / faglitteratur

Arbejdsret med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten


Beskrivelse


Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet. Faget har betydning for mange menneskers hverdag og er dagligt forbrugsgods ude på arbejdspladserne. Endvidere er der ofte store beløb på spil, idet selv en lille sag om en enkelt lønmodtagers rettigheder kan få betydning for mange andre. Samtidig er faget med sin komplicerede blanding af offentlig ret og privatret, med en stor mængde ofte meget detaljerede og specielle lov- og overenskomstregler og med en retspraksis, der tæller mere end tretten tusinde principielle afgørelser, et af de juridiske områder, der stiller de største krav til såvel praktikere som teoretikere. Arbejdsret er skrevet som over­sigtsværk og lære­bog med henblik på at sikre læseren et overblik over denne juridiske disciplin. Udgangspunktet for fremstillingen er reglernes anvendelse i praksis, det vil sige hvilke arbejdsretlige problemer man møder i det virkelige liv, og hvordan man møder dem. Det væsentlige i begge forbindelser er, at man har et systematisk udtømmende overblik over retsområdet, så man med afsæt heri kan identifi­cere naturen af de centrale retsprobl­emer, og derfor har forudsætning for også at fast­lægge løsningen på sådanne spørg­smål, som ikke er direkte be­svaret i lovgivning, aftaler og kollektive overenskomster. Derfor er bogen indrettet således, at den overordnet set dækker alle væsentlige arbejdsret­lige problemstillinger, ligesom dens systematiske opbygning belyser reg­ler­nes natur og indre sam­men­hænge. Opmærksomheden koncentreres endvidere om fænomenerne og de bærende prin­cipper frem for om konkrete detaljer. Retspraksis er derfor kun refereret sporadisk nemlig til lettelse af forståelsen på vanskelige punkter.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Birte Thornæs

d. 19. dec. 2018

Lærebog i arbejdsret for juridiske studerende, centreret om arbejdskontraktens ret og kollektivarbejdsretten, med en kort oversigt over sociallove, som har betydning for arbejdsmarkedet. Retsreglerne gennemgås grundigt, men stort set uden eksempler fra retspraksis. Forf. siger selv, at »mere detaljerede diskussioner, der kan sløre helhedsbilledet er udeladt«, d.v.s. at bogen er af tilstandsbeskrivende, ukritisk art. Arb.rettens 12 ordinære dommere og 28 suppleanter, fra hhv. arbejdsgiver- og lønmodtagerside er f.ex. nævnt, men intet om, hvordan de udpeges, d.v.s. man går udenom de problemer, der opstår når en dommer fra en hoverorg. skal dømme en underorg., som man allerede er på kant med. Forf. har en stor produktion bag sig om disse emner, fortrinsvis udgivet i Arbejdsgiverforeningens Kontaktserie. Ole Krarups netop udkomne bog om arbejdsretten, danner rimeligt supplement for denne. Omfattende litt.liste og reg. gør den brugbar som opslagsbog, som rrst. for C. Ove ChristensensLov om arbejdsretten fra 1974.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Birte Thornæs

d. 19. dec. 2018

Som annonceret i forordet til OHs Arbejdsrettens almindelige del, 1984, er denne 3. udg. af Arbejdsret ændret i sin systematik, så den kan danne indgang til det 3-bd.s værk om emnet, som forf. har på bedding til brug for jurister. 3. udg. er udvidet med 2 små afsnit om Arbejdsmiljøet og regler om kildeskat; derudover er der ikke sket store ændringer i det omfattende stof ang. ansættelsesret, kollektivarbejdsret og arb.markedslovgiv-ning i øvrigt. Men den ganske store omplacering af de enkelte afsnit gør ikke denne udg. praktisk anvendelig sm. med 1. og 2. udg. Disse bør derfor overalt erstattes af 3. udg. Bogen henvender sig især til arb.markedets to parter, for hvem det stærkt udvidede emnereg. vil lette dens brug som opslagsbog. Forf. anbefaler den også til læreanstalternes studerende og advarer i forordet direkte disse mod at læse den øvrige omfattende litt. om arb.ret til eksamen, samt mod "personlige overvejelser over det arb.retlige systems ideologisk/politiske funktion".Bemærkninger der ikke undgår at give en vis utryghed ved den saglighed, der ellers synes at bære værket. Universitetsuddannelse og personlig stillingtagen formodes dog ellers nok at være kongruente størrelser.


Bibliotekernes vurdering

d. 5. apr. 2019

af

af

Lone Thaarup

d. 5. apr. 2019

Bogens erklærede formål er dels at fungere som alment oversigtsværk på området, dels at kunne bruges som lærebog, hvilket O.H. har gode forudsætninger for at kunne dække, idet han både arbejder som underviser og praktiker. Udover denne almene version planlægger forf. udgivelse af mere omfattende fremstillinger men med samme systematik, og iøvrigt suppleret med edb-informationssystemet Schultz Datalex. Indholdet er disponeret i 4 bøger: arbejdsrettens alm.del, ansættelsesretten, kollektivarbejdsretten samt øvrige arbejdsmarkedsreguleringer, herunder arbejdsmiljøret, kildeskatteret samt sociallovgivning. Forf. lægger ikke skjul på, at det er komplicerede områder, og mener at læseren bør have en vis juridisk bagrund. Samtidig opfordrer han de studerende til at skaffe sig viden om det praktiske arbejdslivs vilkår fremfor at fortabe sig i spidsfindige detaljer. I forhold til 1.udg. fra 1980 er denne bog udvidet med ca. 75 sider, ligesom emneregistret er væsentligtudvidet.Detteomfattende hjælpemiddel gør bogen brugbar som opslagsbog, hvorfor den hermed anbefales til de større heltidsbiblioteker. Gl. udg. bør kasseres.


Bibliotekernes vurdering

d. 5. apr. 2019

af

af

Birthe Thornæs

d. 5. apr. 2019

OHs bog om arbejdsret, 1. udg. 1980, foreligger allerede i 2. udg. De opr. 3 dele: »Arbejdskontraktens ret« - »Kollektivarbejdsretten« - »Den sociale lovgivning« er kun undergået ganske få ændringer, f.ex. ang. barselsorlov - teknologiaftaler - s.u. regler - medarb. i selskabsbestyrelser. Nytilkommet er 2 små afsnit: »arbejdsmiljøet« (8 s.) om den nye arb.miljølov og sikkerhedsarbejdet, og »Arbejdsforhold i udlandet« (3 s.), samt bilag på 14 s. med ex. på overenskomstklausuler. Flere opslagsord er kommet til i reg. - og dertil en efterskrift, hvori forf. polemiserer mod, at hans systematik m.h.t. arbejdsret har vakt modvilje hos nogle, og over at hans arbejder ikke citeres, hvorfor en oversigt over disse er medtaget. Som nævnt i lektørudt. til 1. udg. (80/51), bringer bogen stort set ikke ex. fra retspraksis. I forordet gør forf. opmærksom på, at der kan ventes en ex.-samling af Niels Overgaard, knyttet til de enkelte kapitler her, over rets-tilfælde samt»praktiske,typiskesituationer hentet fra arbejdslivet«. Bogen er tænkt som lærebog og som oversigtsværk for arbejdsmarkedets praktikere. De meget få ændringer gør vel stadig 1. udg. brugbar, men 2. udg. må stilles til rådighed ved siden af.


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 64, nr. 6 (1995)

af

Årg. 64, nr. 6 (1995)


Arbejdsgiveren

1980, nr 20

af

af

Niels Overgaard

1980, nr 20


Revisorbladet

årg 42, nr 8 (1981/82)

af

af

J. Krogdahl-Nielsen

årg 42, nr 8 (1981/82)


Juristen & økonomen

årg 63, nr 15 (1981)

af

af

Niels Overgaard

årg 63, nr 15 (1981)


Tidsskrift for rettsvitenskap

årg 94, nr 4 (1981)

af

af

Stein Evju

årg 94, nr 4 (1981)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 69, nr. 2 (2000)

af

Årg. 69, nr. 2 (2000)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 66, nr. 6 (1997)

af

Årg. 66, nr. 6 (1997)