Bøger / faglitteratur / lærebøger

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Indholdsfortegnelse: Introduktion Erhvervsøkonomiens rammer og indhold (Erhvervsøkonomi og det økonomiske billede ; Virksomhedstyper ; Virksomhedernes ejerformer ; Virksomheden og den interessenter) ; Økonomisk styring af virksomheden (Virksomhedens vision, mission, strategier og mål ; Erhvervsøkonomiens betydning og påvirkning fra eksterne vilkår ; Værdi- og forsyningskæden ; Erhvervsøkonomi og økonomistyring) ; Virksomhedens årsregnskab (Registreringssystemet ; Resultatopgørelsen ; Balancen) ; Investering (Investeringsprojekter ; Investeringens økonomi ; Kalkulationsrente ; Vurdering af en investering ; Tilbagebetalingsmetoden ; Investering under hensyntagen til beholdningsforskydninger ; Følsomhed i investeringsanalysen ; Valg mellem investeringsforslag ; Investeringsplan ; Indregning af inflation i investeringskalkulen ; Inddragelse af sandsynlighedsbetragtninger ; Investeringskalkulen efter skat ; Optimal levetid) ; Appendiks A-Rentesregning (Rentebegrebet ; Rentesregning i Excel ; Fremtid værdi af enkeltbeløb ; Nutidsværdi af enkeltbeløb ; Betydningen af rente og tid ; Annuiteter ; Fremtidig værdi af en annuitet ; Nutidsværdi af en annuitet ; Omregning af en nutidsværdi til en annuitet ; Omregning af en evigtvarende annuitet til nutidsværdi) ; Finansiering (Hvad er finansiering? ; Balanceændringer ; Balancestruktur ; Vurdering af finansieringsmuligheder ; Shareholder Value ; Egenkapital ; Fremmedkapital ; Valg af finansieringsform ; Beregning af årlige omkostninger i procent ; Sammenligning af lån ved hjælp af kapitalværdimetoden ; Sammenligning af køb og leasing ; Valg af finansieringsform) ; Bogføringssystemet (Regnskabsidentiteten ; Registreringssystemet ; Bogføring af transaktioner) ; Udarbejdelse af regnskabet (Regnskabsafslutning ; Periodisering ; Regnskabsafslutningens teknik ; Regnskabets opstilling) ; Virksomhedens årsrapport (Årsregnskabsloven ; Årsrapportens indhold ; De grundlæggende krav til årsrapporten ; Offentlig adgang til årsrapporten ; Matas A/S ; Ledelsesberetning ; Matas' resultatopgørelse; Matas' balance ; Pengestrømsopgørelse ; Revisionspåtegning) ; Analyse af virksomhedens regnskab (Faktorer, der danner baggrund for virksomhedens regnskab ; Regnskabsanalyse ; Indsamling af analysemateriale ; Omformning af resultatopgørelse og balance til analysebrug ; Analyse af tallene i resultatopgørelse og balance ; Beregning og analyse af nøgletal ; Samlet konklusion ; Anvendelse af regnskabsanalysen) ; Supplerende beretninger (Baggrunden for supplerende beretninger ; Kvalitetskrav til supplerende beretninger ; Videnressourcer ; Redegørelse for samfundsansvar) ; Supplerende beretninger (Baggrunden for supplerende beretninger ; Kvalitetskrav til supplerende beretninger ; Videnressourcer ; Redegørelse for samfundsansvar) ; Budgettet som ledelsesværktøj (Formål med budgettering ; Planlægning og budgetlægning ; Planlægnings- og budgetteringsforløbet) ; Udarbejdelse af budgettet og budgetkontrol (Budgetmodellen ; Udarbejdelse af resultatbudgettet ; Likviditetsbudgettet - beholdningsforskydningsmodellen ; Balancebudgettet ; Budgetsimulering ; Likviditetsbudget efter ind- og udbetalingsmetoden ; Budgetopfølgning ; Balanced Scorecard ; De fire perspektiver som risikoindikatorer - Early Warning system ; Fordele ved Balanced Scorecard ; Problemer i forbindelse med Balanced Scorecard) ; Forretningsplan og markedsføringsplan (Forretningsplan ; Bureau Festival ; Markedsføringsplan og økonomi) ; Bilag (Bilag 1 Oversigt over virksomhedsformer ; Bilag 2 Hyppigt anvendte finansielle funktioner i Excel ; Bilag 3 Konteringsinstruks ; Bilag 4 Nøgletalsdefinitioner)