Bøger / faglitteratur

Straffeproces : kompendium


Beskrivelse


Straffeprocessen indeholder de processuelle regler, der skal sikre, at straffereglerne kommer til anvendelse. Ved fastsættelsen og fortolkningen af reglerne skal hensynet til effektiv kriminalitetsbekæmpelse afvejes over for modhensynet til individets retssikkerhed, herunder frihedsrettighederne i grundloven og EMRK. Straffeprocessen er et omfangsrigt regelkompleks, der kan forekomme uoverskueligt. Dette kompendium er derfor udarbejdet med henblik på at give de studerende et overblik over pensum i fagene på de danske universiteter vedrørende straffeproces. Kompendiet skal ikke anses som en erstatning for pensum, men som et supplement hertil, der kan hjælpe de studerende til at systematisere lærebøgernes indhold, herunder ved eksamenslæsning. Kompendiet omhandler blandt andet følgende temaer: Retsgrundlaget for straffeprocessen. Generelle principper i straffeprocessen. Efterforskning. Straffeprocessuelle tvangsindgreb. Påtalen. Bevisbyrde og bevisbedømmelse. Domstolenes organisation. Tilståelsessager. Bødesager. Appel. Sagsomkostninger. Retskraft.