Bøger / faglitteratur

Virksomheders sociale engagement : årbog 2010


Beskrivelse


Årbøger om virksomheders sociale engagement belyser udviklingen i virksomheders indsats for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Årbøgerne betragter skiftevis udviklingen set fra henholdsvis et virksomheds- og et lønmodtagerperspektiv. Denne årbog ser på virksomheders sociale engagement fra et lønmodtagerperspektiv. Data om lønmodtagernes syn på og oplevelser med virksomheders sociale engagement stammer fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt beskæftigede danske lønmodtagere gennemført i forbindelse med Danmark Statistiks arbejdskraftundersøgelse. Dataene er indsamlet i 4. kvartal 2009. Rapporten beskriver udviklingen i lønmodtagernes syn på virksomheders sociale engagement i perioden 1999-2009. Derudover er der i denne årbog særligt sat fokus på, i hvilket omfang den stigende ledighed påvirker det sociale engagement, og i forlængelse heraf, om personer ansat på særlige vilkår har oplevet en forringelse af arbejdspladsernes rummelighed. Endelig er der sat fokus på førtidspensionisters syn på og mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet. ÅRBOGENS VIGTIGSTE KONKLUSIONER Der er sket et signifikant fald i lønmodtagernes konkrete oplevelser af socialt engagement på deres arbejdsplads. Holdningerne til virksomheders sociale engagement er stadig meget positive, om end der er tegn på, at disse holdninger ikke er helt uanfægtede af udsigten til højere ledighed. Der er forskel på forskellige lønmodtagergrupper og deres holdninger til det sociale engagement. En femtedel af førtidspensionisterne vil gerne arbejde, men ved, at deres fysiske og psykiske funktionsnedsættelser står i vejen. Førtidspensionister med arbejde oplever sig udsatte på arbejdspladserne, hvilket vidner om, at der skal gøres en indsats på mange fronter, hvis det skal lykkes at integrere førtidspensionister på arbejdspladserne til glæde for alle.