Bøger / faglitteratur

Det ved vi om inkluderende strategier til et bæredygtigt uddannelsessystem


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Præsentation af 60 nødvendige strategier til at skabe skoler, der forbedrer de mest sårbare børns muligheder for at lære. Sårbare børn forstået som børn med f.eks. en lav socioøkonomisk status, etniske minoriteter eller børn med handicap.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Introduktion: Hvilken krise? ; Samfund: enhed i forskellighed (Anerkende de rettigheder og friheder, der specificeres i relevante internationale konventioner genereret af FN's menneskerettighedserklæring ; Sikre, at fornuft og evidens bestemmer uddannelsespolitik og -praksisser ; Udvikle tværprofessionelle tjenester ; Styre skolevalg for at undgå segregering ; Prioritere kvaliteten i den tidlige barndom ; Udvikle tidlige interventionsprogrammer for små børn ; Forebygge og reagere på kønsbaseret vold ; Fremme opretholdelsen af elevernes førstesprog ved at anvende modersmålsbaseret flersprogsundervisning ; I flersprogede lande bør man overveje at undervise på to og muligvis tre sprog ; Sikre, at alle børn med handicap modtager undervisning ; Fremme inkluderende undervisning for elever med særlige undervisningsbehov ; Sikre, at elever med særlige undervisningsbehov har adgang til den almindelige læreplan ; Udvikle politikker til at adressere skridtet efter skolen for børn, der er i risikozonen for ikke at være under uddannelse, i beskæftigelse eller i lære, når de forlader skolen) ; Bureaukrati: "Regeringen regerer, bureaukratiet disponerer" (Undgå omgængere ; Udskyde den specialiserede niveaudeling af eleverne til 15-16-årsalderen ; Designe ligeværdige erhvervsfaglige spor for de ældste klasser i gymnasiet ; Indsamle disaggregerede data om elevpræstationer ; Sikre, at læreplanen indeholder et historisk perspektiv på undertrykkelse og ulighed ; Undgå etniske misforhold ved henvisning til specialundervisning ; Undgå kønsrelaterede misforhold ved henvisning til specialundervisning ; Implementere interkulturel undervisning) ; Fællesskaber: at skabe forbindelser (Forbinde skolerne med deres distale fællesskaber ; Anerkende, at inklusion er en opgave for lokalsamfundet) ; Skoler: læringsorganisationer med gennemtrængelige grænser (Monitorere neurovidenskabens udvikling og dens implikationer for undervisningen ; Gøre skolerne sikre og inkluderende for begge køn og alle seksuelle orienteringer ; Undgå niveaudeling og gruppering efter evner ; Udvikle en støttende skolekultur ; Implementere positive programmer til adfærdsstøtte på skoleniveau ; Gøre brug af informations- og kommunikationsteknologi ; Gøre brug af kollaborativ undervisning ; Sikre, at klasseværelserne udgør tilfredsstillende fysiske miljøer ; Identificere og afhjælpe lærings- og adfærdsproblemer i skolen så tidligt så muligt ; Anvende Respons på Intervention-procedurer ; Sikre, at lærebøgerne ikke bibringer eleverne negative stereotyper, der kan give næring til fjendtlige holdninger over for nogen religion ; Udvikle færdigheder i kritisk tænkning) ; Klasseværelser: innovative læringsmiljøer (Anerkende forskellige elevgruppers forskellige verdensanskuelser og tilpasse undervisningen til dem ; Anerkende forskellige elevgruppers forskellige kulturelle og sociale kapital og tilpasse undervisningen til dem ; Anvende formativ vurdering ; Implementere Universal Design for Learning ; Opstille høje, men realistiske standarder ; Anvende kooperativ gruppeundervisning ; Anvende elevtutorer ; Udvikle træning i sociale færdigheder ; Styrke elevernes sociale og emotionelle læring ; Undervisning i kognitive strategier ; Undervise i hukommelsesstrategier ; Repetition og øvelse ; Gensidig undervisning ; Adfærdsorienterede tilgange ; Kognitiv adfærdsterapi ; Effektiv feedback ; Anvende teknologiske hjælpemidler ; Udvikle et positivt og trygt klima i klasseværelset ; Sikre, at pædagogikken er kulturelt sensitiv) ; Familier: hvad tæller? (Udvikle forældretræningsprogrammer ; Engagere familierne i uddannelse) ; Børn: konstruktører af viden (Udvikle personaliseret læring ; Udvikle selvreguleret læring) ; Det er tid til radikalt at nytænke vores uddannelsessystemer (Rekrutere, uddanne og fastholde lærere af høj kvalitet ; Tilvejebringe innovativ og effektiv ledelse på alle niveauer)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. apr. 2018

af

af

Boy Olesen

d. 16. apr. 2018

Alt for mange børn har ikke succes i skolen - denne bog fremlægger 60 strategier til forbedring af sårbare børns muligheder at lære. For alle med interesse for inkluderende undervisning - ledere, pædagoger, lærere og politikere.

Bogens formål er at hjælpe undervisere og pædagoger til at maksimere mulighederne for de mest sårbare børn. Bogen præsenterer 5 vigtige udfordringer samfundet står overfor: køn, socioøkonomisk status, etnicitet, religion og handicap. Der stilles flere spørgsmål, det er vigtigt at forholde sig til, fx: Fører en stræben efter social sammenhængskraft omvendt til en marginalisering af dem, der er anderledes? I hvilken udstrækning bør undervisere søge at opnå homogene værdier, præstationer og adfærd blandt eleverne? Del af serien "Det ved vi om".

Bogen lever fint op til seriens mission om at gøre forskningsbaseret viden tilgængelig for praksisfeltet. Bogens præsentation af de 60 strategier virker rigtig godt, det er nemt at forholde sig til og agere i forhold til fx Udskyde den specialiserede niveaudeling til 15-16-årsalderen, Opstille høje, men realistiske standarder, Udvikle selvreguleret læring. Strategierne er velegnede som grundlag for diskussion og efterfølgende handling. Bogen er meget overskuelig med gode kapitel- og afsnitsinddelinger, og sproget er læsevenligt.

Bogen kan relateres til Deltagelse & forskellighedDeltagelse og forskellighed.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 29. juni 2018

af

af

Flemming Platz

d. 29. juni 2018