Bøger / faglitteratur / lærebøger

Folkeret : de internationale retsforhold


Beskrivelse


INDHOLD:
16 International miljøret.
16.1 Indledning.
16.2 Internationale miljøretlige principper.
17 Internationale organisationer.
17.1 De Forenede Nationer.
17.2 Andre udvalgte organisationer.
Forord.
1 Folkerettens historie og teori.
1.1 Historien.
1.2 Folkeretten i kontekst.
2. Folkeretten: Begreb og retskildetyper.
2.1 Normbegrebet.
2.2. Den Internationale Domstols retskilder.
2.3 Lovgivning i folkeretten?
2.4 "Soft law".
2.5 Retligt hierarki.
3 Folkerettens subjekter.
3.1 Folkeretssubjektivitet.
3.2 Stater.
3.4 Internationale organisationer.
3.4 Individer.
4 Traktater.
4.1 Begreb og betegnelser.
4.2 Traktatindgåelse.
4.3 Reservationer og deklarationer.
4.4 Traktaters ugyldighed.
4.5 Demokratisk kontrol.
4.6 Fortolkning.
4.7 Traktaters ophør.
5 Den folkeretlige sædvaneret.
5.1 Sædvanerettens nuværende betydning.
5.2 Betingelserne for en sædvanerets dannelse.
5.3. Kodifikation, klarheder og uklarheder.
5.4 Soft law som indicium for sædvaneret.
6 Forholdet mellem folkeret og national ret.
Gennemførelse af folkeretlige krav til national ret.
6.1 Indledning: Om forskellige synsvinkler på forholdet mellem folkeret og.
national ret.
6.2 Folkeretsvenlig brug af national ret.
(fortolknings-, formodnings- og instruktionsreglen).
6.3 Traktatopfyldelsens almene problematik.
6.4 Traktaters opfyldelse efter dansk lovgivning og praksis.
6.5 Konstatering af normharmoni.
6.6 Omskrivning.
6.7 Inkorporering.
6.8 Opfyldelse af folkeretlig sædvaneret.
7 Folkerettens grundprincipper.
7.1 Staternes suverænitet.
7.2 Staternes lighed.
7.3 Folkerettens materielle samlivsregler.
8 Territorium og statssuccession.
8.1 Territoriums funktion i folkeretten.
8.2 Adkomst til territorium.
8.3 Afgrænsning af territorium.
8.4 Overgang af territorium (statssuccession).
9 Befolkning, statsborgerskab og fremmedret.
9.1 Statsborgerskab.
9.2 Adgang til territoriet.
9.3 Den almindelige fremmedret.
10 Ansvar for folkeretsbrud.
10.1 Introduktion.
10.2 Statsansvarets grundlag.
10.3 Henregnelse.
10.4 Ansvarsfrihedsgrunde.
10.5 Ansvarets form.
10.6 Staters ansvar over for andre end stater.
10.7 Ansvar for internationale organisationer og individer.
11 Bilæggelse af stridigheder.
11.1 Introduktion.
11.2 Den Internationale Domstol.
11.3 Enkelte andre internationale domstole.
12 De internationale menneskerettigheder.
12.1 Forsøg på en definition og det politiske behov herfor.
12.2 Historisk udvikling.
12.3 Menneskerettighedsbeskyttelsen indenfor FN.
12.4 Menneskerettighedsbeskyttelsen indenfor Europarådet.
Den Europæiske Union, OSCE m.v.
12.16 International monitorering og internationale retsmidler.
12.17 Menneskerettighederne og den folkeretlige sædvaneret.
13 Krigens folkeret.
13.1 Krigsrettens univers.
13.2 Jus ad bellum.
13.3 Jus in bello.
13.4 Neutralitetsreglerne.
14 Retsforfølgning af internationale forbrydelser.
14.1 Internationale forbrydelser.
14.2 Retsforfølgning af internationale forbrydelser i Danmark.
14.3 Fælles national og national retsforfølgning.
14.4 International retsforfølgning.
15 Den internationale havret.
15.1 Havenes betydning.
15.2 Havenes dele og retsforhold.
15.3 Den dybe havbund.
15.4 Det åbne hav.

Anmeldelser (2)


FN bladet

2004, nr. 2

af

af

Henrik Døcker

2004, nr. 2


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 118, hft. 1/2 (2005)

af

af

Tore Henriksen

Årg. 118, hft. 1/2 (2005)